• 0 533 382 62 39
  • info@kidseducationacademy.com

Kids Education Academy Anaokulları Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. Satıcı:

  • Unvan: Kids Education Academy Anaokulları
  • Adres: Önerler Mah. Ada Caddesi No:8 Çorlu/Tekirdağ
  • Telefon: 0 533 382 62 39
  • E-posta: info@kidseducationacademy.com

1.2. Alıcı: Alıcı, Satıcı ile daha önce yapılan Bayilik Anlaşması veya Sözleşmesi kapsamında belirlenen ve bu anlaşma/sözleşmede belirtilen kişidir. Alıcı bilgileri, bu anlaşma/sözleşme çerçevesinde geçerli olup, bu sözleşmede ayrıca belirtilmemiştir.

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği kitap ve kırtasiye malzemelerinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 - ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış bedeli, siparişin verildiği andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, Satıcı'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı'ya aittir.

4.7. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile faturanın aslı iade edilmelidir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı'nın ürün bedelini öderken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve Alıcı'ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden 10 gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

  • Alıcı'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler,
  • Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek hızlı bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,
  • Alıcı tarafından ambalajı açılmış, denemiş ve/veya kullanılmış ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, her yıl T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 8 - YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 9 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

9.1. İşbu sözleşme ile ilgili her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

9.2. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Satıcı'nın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.